close
تبلیغات در اینترنت
عارفانه

مطالب ناب
عارفانه

ads ads ads

کاش می شد...

کاش مي شد قفل دلتنگي ، شکست
کاش مي شد درب تاريکي، گسست
کاش مي شدبين مردم، بودو زيست
کاش مي شد مثل باران ها ، گريست
کاش مي شد با محبت ، جان سپرد
کاش مي شد بي توقع ، بود و مرد
کاش مي شدخنده را، تکثير کرد
کاش مي شد با محبت ، جان سپرد
کاش مي شد ، از پس ديوار، رفت
کاش مي شد قفل دلتنگي ، شکست
کاش مي شددردها ، تقسيم کرد
کاش مي شد. شعر را، تحليل کرد
کاش مي شد غصه ها، تقليل کرد
کاش مي شد نيمه ها ، تکميل کرد
کاش مي شد عذر يک ،تقصيرکرد
کاش مي شد اشک را ،تبخيرکرد
کاش مي شد عشق را، تقديرکرد

همه آدم ها...

همه آدم ها ظرفيت بزرگ شدن را ندارند، اگر بزرگشان کنیم گم مي شوند و دیگر نه شما را مي بينند و نه خودشان را.
بیاییم به اندازه آدم ها
دست نزنيم.....

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan