close
تبلیغات در اینترنت
خرد

مطالب ناب
خرد

ads ads ads

فرگرد خرد

1. خرد و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست .  حکیم ارد بزرگ 
2. تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو ، سراغ ندارم .  حکیم ارد بزرگ  
3. خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود .  حکیم ارد بزرگ 
4. خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست .  حکیم ارد بزرگ 
5. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ   
6. خردمند ، با فر دانش و اندیشه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند .  حکیم ارد بزرگ   
7. خرد تنها در دانسته های ما خلاصه نمی شود ، بلکه در کردار ما هویدا می گردد .  حکیم ارد بزرگ  
8. ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست .  حکیم ارد بزرگ  
9. گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود .  حکیم ارد بزرگ   
10. آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت .  حکیم ارد بزرگ   
11. همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچکتر کرده اند .  حکیم ارد بزرگ  
12. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است .  حکیم ارد بزرگ   
13. زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند .  حکیم ارد بزرگ   
14. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست .  حکیم ارد بزرگ  
15. زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند .  حکیم ارد بزرگ   
16. آدمهای فرهمند ، به نیرو و توان خویش باور دارند .  حکیم ارد بزرگ   
17. خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند .  حکیم ارد بزرگ  
18. مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم .  حکیم ارد بزرگ   
19. خرد در آغاز ، به راستی پناه می برد .  حکیم ارد بزرگ   
20. آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد .  حکیم ارد بزرگ   
21. خردمندان ، ابزار دون پایگان نمی شوند .  حکیم ارد بزرگ  
22. آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .  حکیم ارد بزرگ   
23. تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ 


 
24. سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ  
25. اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد .  حکیم ارد بزرگ  
26. آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ   
27. دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ   
28. اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ   
29. برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست .  حکیم ارد بزرگ   
30. آدمهای حقیر و زبون ، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ   
31. خردمندان ، دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند .  حکیم ارد بزرگ   
32. تجربه و آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .  حکیم ارد بزرگ 


 
33. راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .  حکیم ارد بزرگ   
34. خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ   
35. آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگ   
36. شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ   
37. در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید .  حکیم ارد بزرگ  
38. بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ   
39. کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است .  حکیم ارد بزرگ   
40. دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد .  حکیم ارد بزرگ   
41. گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .  حکیم ارد بزرگ   
42. رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ 


  
43. خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد .  حکیم ارد بزرگ  
44. پرسشگری ، خصلت نیک کودکی است ، که آن را باید تا پایان زندگی به همراه داشت .  حکیم ارد بزرگ   
45. خردمندان ، تجربه ها و آموزه های خویش را ، بی دریغ بیان می کنند .  حکیم ارد بزرگ   
46. آنکه پرسشهای پراکنده ، در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .  حکیم ارد بزرگ   
47. برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت .  حکیم ارد بزرگ   
48. آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ   
49. نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن .  حکیم ارد بزرگ 
50. خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند .  حکیم ارد بزرگ   
51. راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .  حکیم ارد بزرگ  
52. ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند .  حکیم ارد بزرگ  
53. تنهایی ، سم کشنده زندگی است .  حکیم ارد بزرگ  
54. از صوفی مسلکان و مرداب اندیشه های هندی و چینی دوری کنید .  حکیم ارد بزرگ  
55. پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  حکیم ارد بزرگ   
56. امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود .  حکیم ارد بزرگ   
57. رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ   
58. تاوان بزرگی ، تنهاییست .  حکیم ارد بزرگ  
59. بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ   
60. خردمند ، پلهای پشت سر خود را ، نیست و نابود نمی کند .  حکیم ارد بزرگ  
61. آگاه ، بر داشته های خود بیناست .  حکیم ارد بزرگ   
62. آگاهی ، آرمان را نزدیک می کند و از دوباره روی ، بازمان می دارد .  حکیم ارد بزرگ   
63. بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ   
64. با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود .  حکیم ارد بزرگ   
65. آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند ، دیگر تن به ستم نمی سپارند .  حکیم ارد بزرگ   
66. دامن خرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور است .  حکیم ارد بزرگ  
67. نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است .  حکیم ارد بزرگ    
68. زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست .  حکیم ارد بزرگ  
69. حکمت بیش از هر چیز ، به دانش و تجربه تکیه دارد .  حکیم ارد بزرگ  
70. نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها .  حکیم ارد بزرگ   
71. درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست .  حکیم ارد بزرگ   
72. نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است .  حکیم ارد بزرگ   
73. اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است .  حکیم ارد بزرگ  
74. سخن گفتن از فر خرد و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است .  حکیم ارد بزرگ  
75. خردمند و حکیم همان سیمرغ داناست در درون کتاب شاهنامه .  حکیم ارد بزرگ  
76. برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .  حکیم ارد بزرگ  
77. خردمندان ، ترس را هم به بازی می گیرند .  حکیم ارد بزرگ  
78. سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند .  حکیم ارد بزرگ 
79. ادب ، نمایه آغازین خرد است .  حکیم ارد بزرگ  
80. آدم با ادب ، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .  حکیم ارد بزرگ 


  
81. با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  حکیم ارد بزرگ   
82. ادب دارای ریشه است ، خانواده و فامیل ، نژاد و تبار ، سرزمین و زیستگاه ، همه و همه ، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند .  حکیم ارد بزرگ   
83. هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  حکیم ارد بزرگ   
84. نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است .  حکیم ارد بزرگ 
85. خرد ، ابزار توانایست .  حکیم ارد بزرگ  
86. مردم آدم های صبور و یا ساکت را با ادب می نامند ، حال آنکه خموشی و صبوری سنجشی درست برای با ادب دانستن نیست .  حکیم ارد بزرگ  
87. ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی .  حکیم ارد بزرگ  
88. اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم .  حکیم ارد بزرگ  
89. ادب ، خوش رفتاری و ستایش ، تنها برای مراوده با بیگانگان نیست ، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ 


 
90. از گور آدم بی ادب هم ، باید گریخت .  حکیم ارد بزرگ  
91. بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  حکیم ارد بزرگ   
92. خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند .  حکیم ارد بزرگ  
93. یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .  حکیم ارد بزرگ   
94. آموزگاری ، دلدادگی است ، چنین جایگاهی ، هیچگاه به دست بدان مباد .  حکیم ارد بزرگ   
95. دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند .  حکیم ارد بزرگ   
96. یک آموزگار خام می تواند ، شاگردان خویش را برای همه زندگی ، سرگردان کند .  حکیم ارد بزرگ   
97. طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .  حکیم ارد بزرگ   
98. هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست .  حکیم ارد بزرگ   
99. زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند .  حکیم ارد بزرگ   
100. شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند ، هیچگاه برای خود و استادشان ، فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند .  حکیم ارد بزرگ   
101. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است .  حکیم ارد بزرگ   
102. بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .  حکیم ارد بزرگ   
103. دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگ   
104. خردمندان همچون بازها ، دیدی گسترده و باز دارند .  حکیم ارد بزرگ   
105. بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند ، فرمانروایی می کنند .  حکیم ارد بزرگ   
106. بردباری ، بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .  حکیم ارد بزرگ   
107. با بردباری ، همه چیز در چنگ توست .  حکیم ارد بزرگ   
108. خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند .  حکیم ارد بزرگ   
109. ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ   
110. سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ   
111. آتش خشم را ، با آب سکوت خاموش کن .  حکیم ارد بزرگ   
112. برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز .  حکیم ارد بزرگ   
113. خردمند ، همگان را به آزادگی و رعایت ادب ، دعوت می کند .  حکیم ارد بزرگ  
114. هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم  . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است .  حکیم ارد بزرگ  
115. اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .  حکیم ارد بزرگ  
116. آدمهای بد کردار ، از سکوت خردمندان نیز می هراسند .  حکیم ارد بزرگ   
117. در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .  حکیم ارد بزرگ   
118. کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .  حکیم ارد بزرگ   
119. اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند .  حکیم ارد بزرگ   
120. ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم .  حکیم ارد بزرگ   
121. آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند .  حکیم ارد بزرگ  
122. جایی که خردمندان خوار باشند ، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان ، میدان داری می کنند .  حکیم ارد بزرگ  
123. دانش امروز ، فر بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی جاری سازی آرامش در روان ما را ندارد . آسودگی و آرامش ، در سخن خردمندان است .  حکیم ارد بزرگ  
124. آرامش اگر همیشگی باشد ، سستی و پلشتی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ   
125. می گویند ، رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد ، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .  حکیم ارد بزرگ  
126. آدم های دور اندیش ، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند .  حکیم ارد بزرگ  
127. برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو .  حکیم ارد بزرگ  
128. روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک ، به بند نکشیم .  حکیم ارد بزرگ  
129. اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد .  حکیم ارد بزرگ  
130. گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است .  حکیم ارد بزرگ  
131. آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست .  حکیم ارد بزرگ 
  


132. بازده رنج و سختی خردمندان ، اندرزهای شیرین و پندآموز است .  حکیم ارد بزرگ   
133. بهترین آموزگار ، پیوسته با تشویق ، شاگردان را به آموختن دلگرم می سازد .  حکیم ارد بزرگ  
134. آموزگاری که با واژه "تشویق" و کارکرد آن ، آشنا نیست ، به راستی بی سواد و خام است .  حکیم ارد بزرگ  
135. خردمندی از دیدگاه اُرد ،  شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است .  حکیم ارد بزرگ 
136. نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست .  حکیم ارد بزرگ   
137. خودستایی ، بزرگترین دام برای کسانی است ، که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند .  حکیم ارد بزرگ   
138. آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد ، یاوه گویی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ   
139. کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومند شده باشد .  حکیم ارد بزرگ 
  


140. جایگاه نقد شما بر کار دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گامتان ، برای سازندگی و آفرینش باشد .  حکیم ارد بزرگ   
141. برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم .  حکیم ارد بزرگ   
142.  نقادی و ارزیابی به معنای تحقیر نمودن و نابود ساختن انرژی دیگران نیست .  حکیم ارد بزرگ  
143. نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ   
144. نقد کننده ایی که نکات درست و مثبت را نمی بیند ، و مدام از زشتی ها و اشتباهات دیگران سخن می گوید ، حرافی بیش نیست .  حکیم ارد بزرگ  
145. نقاد ، با بی ادبی ، زحمات و دستاوردهای خویش را ، بر باد می دهد .  حکیم ارد بزرگ  

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan