close
تبلیغات در اینترنت
افلاطون

مطالب ناب
افلاطون

ads ads ads

سخنان ناب افلاطون

افلاطون

آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه، و بدان كه انتقام خدا از بنده، به خشم بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش نبُود، بلكه به متحول كردن و ادب كردن از فرط عشق باشد. افلاطون

در جهان يگانه مايه نيكبختي انسان محبت است. افلاطون

نيرومند ترين مردم كسي است كه بر خشم خود غلبه كند. افلاطون

زينت انسان به سه چيز است: علم، محبت و آزادي. افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم ميدانند و خواص، دانشمندان را. افلاطون

به عقيده ي من تنها موضوعي كه شايسته است مغز انسان را نگران بداند آينده فرزندان اوست و انديشه ي اين موضوع كه چه كار كند تافرزندان او خوشبخت شوند؟ افلاطون

كسي كه در ايام موفقيت و خوشي تو را ثنا ميگويد با آنچه در تو نيست، البته در روز ناسازي و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دريغ نخواهد كرد. افلاطون

آنان كه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت نزديك بشوند زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوه دنيا دست بر ميدارند. افلاطون

دروغگو از دروغگوي ديگر در حذر است. افلاطون

با دوست طوري رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوي و با دشمن طوري معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشيد ظفر تو باشد. افلاطون

از نزديكي به كسي قادر به حفظ اسرار و رموز خود نيست پرهيز نما. افلاطون

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نميرهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد. افلاطون

معبود خويش را بشناس و حق او را نگه دار. افلاطون

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب علم را مقدم دار. افلاطون

اهل علم را به كثرت علم امتحان مكن، بلكه اعتبار حال ايشان به دوري از شر و فساد كن.افلاطون

هميشه بيدار باش كه كه شرور را اسباب بسيار است. افلاطون

بدبخت آن كس بوُد كه از تذكرِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد. افلاطون

سرمايه ي خود را از چيز هايي كه از ذات تو خارج بُود مساز. افلاطون

روزگاري، شأن و مقام تو پايين آمد، نااميد مشو. آفتاب هر روز هنگام غروب پايين ميرود تا بامداد روز ديگر بالا بيايد. افلاطون

در جهان يگانه مايه نيكبختي انسان محبت است.افلاطون

به دنيا نيامدن بهتر از تعليم نيافتن و نادان ماندن است زيرا جهالت ريشه همه ي بدبختي ها است.افلاطون

جان را فداي ياران موفق كنيد.افلاطون

از نزديكي به كسي كه قادر به حفظ اسرار و رموز زندگي خود نيست پرهيز نما.افلاطون

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد ميشود واگر با نيت متكلم نباشد توقع مدار كه آن تأثير كند.افلاطون

هر كس در طلب خير و سعادت ديگران باشد، بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد.افلاطون

كاملترين نوع بي عدالتي آن است كه عادل به نظر برسي در حالي كه عادل نيستيم.افلاطون

عشق تنها مرضي است كه بيمار از آن لذت ميبرد.افلاطون

به وسيله فضل و كرم ميتوان از دشمن انتقام گرفت.افلاطون

تمام طلا هاي روي زمين و زير زمين به قدر يك فضيلت ارزش ندارند.افلاطون

هيچ كوچك را حقير مشماريد،باشد كه از شما فزوني يابد.افلاطون

محبت را فراموش نكنيد و آن را ناچيز مشماريد.افلاطون

امتحان كن مرد را به فعل او و نه به قول او.افلاطون

زيان رساننده تو معاشرت سه كس است: 1- آنكه تو را به طرب بدارد.2- آنكه به فريب مغرورت كند.3- آنكه همت او كوتاه تر اهمت تو باشد.افلاطون

موسيقي تأثير فوق العاده اي در روح انسان دارد و اگر درست به كار رود ميتواند زيبايي را در رويا هاي روح جايگزين كند.افلاطون

زندگي بدون عشق محال است براي مردم بي عشق دنيا حكم قبرستان وسيعي دارد.افلاطون

لذتي كه از علم حاصل ميشود بي آلايش است.افلاطون

فضيلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلي يعني مشابهت او به خدا.افلاطون

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است مرو. با كسي كه سخنت را تكذيب كند گفتگو مكن. براي كسي كه گوش ندهد حرف نزن.افلاطون

خردمند ترين مردم قدرتمندترين است.افلاطون

به هنگام لمس عشق،هر كسي شاعر ميشود.افلاطون

هر چيز را كه نگهبان بيشتر بود، استوار تر گردد مگر راز، كه نگهبانان آن هر چه بيشتر باشد آشكار تر گردد.افلاطون

نياز حاجتمند را پيش از اينكه استمداد طلبد، شايسته است كه با همت بلند خود نيازمندي او را رفع كني.افلاطون

نزديك مباش به همنشيني مردمان شرور و بذ اخلاق، زيرا كه طبع تو از طبيعت او شر را مي دزدد، در حالي كه تو آگاه نباشي.افلاطون

ناداني هر كس به دو چيز دانسته ميشود: اول، به چيزي كه از او نپرسيده اند خبر گويد. دوم: سخن راندن بيش از ضرورت.افلاطون

فقط عدالت است كه ميتواند موجد خوشبختي شود.افلاطون

علاقه اي در دنيا شديد تر از عشق به وطن نيست.افلاطون

عشق بلايي است كه همه خواستارش هستند.افلاطون

عزم به مصاحبت اشرار نكنيد، چه همين كه تو را اهانت نكنند، بر تو منت نهند.افلاطون

سعادت جامعه به مراتب مهم تر از سعادت فرد ميباشد.افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول غذاي لذيذ، يادآور تلخي دارو را و شكم بارگي نكند.افلاطون

زمان ناخوشي را به حساب عمر مشمريد.افلاطون

دنيا را آتش انگار، چنان كه براي معاش به كمي آتش كفايت توان كرد، شما نيز با مقداري از نعمت دنيا اكتفا كنيد.افلاطون

دشمنان من سه قسم اند: گروهي قويتر، جماعتي هم وزن و دسته اي ضعيف تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودي است،با جماعت دوم تا جان در بدن دارم مي جنگم اما گروه سوم را حتي با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعيف از مقام انسان در جامعه مي كاهد و شخص را ناچيز ميسازد.افلاطون

در دنيا دو نيرو هست: شمشير و تدبير، بيشتر اوقات شمشير مغلوب تدبير شده است.افلاطون

در آيينه نگاه كن، اگر صورت زيبا داري كاري مناسب جمالت انجام ده و اگر قيافه ات نا متناسب است، زشتي كردار را به زشتي صورت ميفزا.افلاطون

خدا در راه فضيلت سد هايي از درد و رنج برپا كرده اند اما از طرف ديگر وقتي آدمي بر اين مشكلات فائق آمد و از سد ها گذشت،فضيلت به دست آمده كار آساني به نظر ميرسد.افلاطون

چون كاميابي رو كند همه خوبند و چون ناكامي سر رسد همه بد.افلاطون

 

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

codebazan

codebazan